Responsable: Joan Guix i Oliver
Càrrec: Secretari
Adreça
Carrer de Roc Boronat, 81-95 (Edifici Salvany)
Població
08005 Barcelona
Telèfon
93 551 39 00
Fax
93 551 75 14
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari de registre
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
A la Secretaria de Salut Pública, amb rang orgànic de secretaria general en els termes previstos a l'article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, li corresponen les funcions següents:
a) Establir les directrius i les prioritats en salut pública, d'acord amb les indicacions del Pla de salut de Catalunya i del Pla interdepartamental de salut pública, i coordinar-ne i supervisar-ne la implantació i l'execució.
b) Impulsar, liderar i coordinar el procés d'elaboració, avaluació, seguiment i actualització del Pla interdepartamental de salut pública i del Pla de seguretat alimentària.
c) Col·laborar en la definició de les prioritats pressupostàries en relació amb les polítiques de salut pública que es desprenguin del Pla de salut de Catalunya, del Pla interdepartamental de salut pública i del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública de Catalunya.
d) Elaborar la cartera de serveis de salut pública i les seves modificacions.
e) Gestionar aquells serveis de la cartera de serveis de salut pública que corresponguin al departament competent en matèria de salut, en coordinació amb el Servei Català de la Salut pel que fa als serveis que es prestin en l'àmbit del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya.
f) Garantir les prestacions necessàries per preservar, protegir i promoure la salut de les persones, en l'àmbit individual i col·lectiu, prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut pública i de la salut laboral.
g) Promoure sistemes de coordinació entre les actuacions del sistema de salut pública i l'activitat assistencial que es du a terme en els centres sanitaris cercant l'eficiència per a la ciutadania.
h) Gestionar les situacions de crisi i d'emergència que constitueixin un risc per a la salut de la població, d'una manera coordinada amb els dispositius de les administracions que es mobilitzin en aquestes situacions en el marc dels plans de protecció civil.
i) Establir els instruments d'informació i comunicació a la ciutadania i a les administracions públiques en les qüestions més rellevants en matèria de salut pública i coordinar el Sistema d'Informació de Salut Pública.
j) Aprovar la proposta de taxes i preus públics per la prestació dels serveis.
k) Donar suport tècnic als ens locals i prestar els serveis mínims de salut pública de competència municipal i comarcal als ajuntaments i altres ens locals, en el marc dels convenis de col·laboració previstos a la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya.
l) Exercir la potestat sancionadora i les funcions d'autoritat sanitària d'acord amb la normativa en salut pública i la legislació del procediment administratiu i el procediment sancionador.
m) Fomentar, en col·laboració amb els organismes responsables, les universitats i els centres de recerca, la competència dels professionals i la recerca en salut pública.
n) Elaborar els estudis d'impacte en la salut de les intervencions sobre els determinants de la salut de la població.
o) Qualsevol altra que, dins de l'àmbit de la salut pública, li encarregui el departament competent en matèria de salut."