El Consell Assessor de Salut Pública és l’òrgan consultor sobre els aspectes tècnics i científics de la salut pública a Catalunya. El mes de juliol de 2016 es varen nomenar els 15 membres, persones expertes i de reconeguda solvència en l'àmbit de la salut pública, i l’actual president, el senyor Josep Vaqué i Rafart.

La funció principal del Consell, format per una vintena d’experts i presidit per Josep Vaqué, consisteix a assessorar els òrgans de govern de l’ASPCAT i emetre dictàmens sobre aspectes relacionats amb la salut pública que li encomani el Consell d’Administració, entre d’altres.

L’òrgan s’encarrega de fer declaracions institucionals i d’elaborar estudis i dictàmens sobre aspectes rellevants de la salut pública i col·labora, si escau, en l’avaluació anual de la situació de la salut pública a Catalunya. També elevarà al Consell d’Administració de l’ASPCAT propostes d’actuacions en matèria de salut pública.

Data d'actualització:  03.07.2013