“Si els determinants de la salut són majoritàriament socials, les solucions hauran de ser socials.”

Michael Marmot.

 

El projecte COMSalut, comunitat i salut, parteix de la base que un 80% dels determinants de la salut són fora del sistema sanitari. Per tant, per tal de millorar la salut de les persones i les comunitats calen abordatges comunitaris, que complementin l’atenció individual a les persones.

COMSalut pretén impulsar la reorientació del sistema sanitari cap a la promoció de la salut i la salut comunitària, així com la lluita contra les desigualtats i la promoció de les polítiques públiques saludables en l’àmbit local (PINSAP).

Els objectius del programa són els següents:

  • Dissenyar i desenvolupar una estratègia de salut comunitària local basada en la detecció de necessitats i la identificació d’actius.
  • Facilitar el funcionament integrat i en xarxa dels equips d’atenció primària i els de salut pública local, i també dels altres dispositius sanitaris i socials que actuen en el territori així com dels actius de la comunitat.
  • Amb implicació activa del teixit comunitari, és a dir, mitjançant el paper dels ajuntaments, les escoles, els casals d’avis o altres entitats socials.

El programa implica directament, en l’àmbit local, els professionals pertanyents als àmbits següents:

Atenció primària i comunitària. Amb la reorientació del seu catàleg de serveis cap a la promoció de la salut, la salut comunitària, la clínica basada en l’evidencia (projecte Essencial) i la desmedicalització de la vida (prescripció social). Els proveïdors dels centres de salut COMSalut tenen un contracte específic amb el CatSalut que legitima aquest model nou.

Equips de salut pública territorials. Esdevenen els coordinadors o facilitadors del procés metodològic de salut comunitària a cada barri, i asseguren que els recursos que l’Agència de Salut Pública de Catalunya posa a disposició per a la salut comunitària arriben al barri, enllaçant recursos amb actius del barri, etc.

Municipi. És l’agent clau donat que és el responsable de la salut de la comunitat, amb capacitat  i poder real de treballar per a la millora dels determinants socials de la comunitat

Comunitat. Veïns, veïnes i entitats del barri com a protagonistes del procés.

Projecte COMSalut. Comunitat i salut: atenció primària i comunitària. Juny de 2015.

COMSalut 2015 [fullet].

Jornada COMsalut. Presentacions; 2016 juny 2; Barcelona. Consorci de Salut i Social de Catalunya.

COMSalut. Comunidad y salud. Atención primaria y comunitaria. A. Segura. Experiencias en atención integrada. New Health Foundation; 2006.

COMsalut: Community and health. A networking experience in a neighborhood of Reus. Ana Bocio. Presentació al 8th European Conference on Sustainable Cities & Towns; 2016 abril 27; Bilbao.

Data d'actualització:  17.10.2016