En la nova edició del PINSAP es potencia la governança a diferents nivells. Així, mentre que a nivell global de Catalunya la Comissió Interdepartamental de Salut continua actuant en representació del govern per liderar el PINSAP, s’han creat Consells territorials de Salut a Totes les Politiques coincidint amb les regions sanitàries que incorporen als delegats dels departaments de la Generalitat una àmplia representació dels governs locals i de la societat civil. També s'ha previst una articulació del PINSAP a nivell local. Per últim, en l'àmbit territorial proper, el PINSAP es desenvolupa a través dels projectes de salut comunitària, com el COMSalut i d'altres similars en que els serveis d'atenció primària de salut despleguen la seva orientació comunitària i treballen conjuntament amb els ajuntaments i les entitats de la zona.

Funcions:

  • Elabora Nou PINSAP 2017-2020 amb ens locals, tercer sector,  corp.professionals
  • Dinamitza el desplegament incloent TestSalut
  • Fa balanç i avalua l’anterior: amb grups de treball

 

Membres de la Comissió interdepartamental de Salut:

President: Joan Guix i Oliver (Secretari de salut Pública. Departament de Salut)

Secretaria: Carmen Cabezas Peña (Departament de Salut)

Vocals:  

Sra. Dolors Rusinés.  Departament de la Presidència

Sr. Albert Castellanos. Departament de la Vicepresidència i d’ Economia i Hisenda

Sr. Jordi Foz. Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

Sra. Montserrat Mundi. Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Sr. Jordi Miró. Departament d’ Ensenyament

Sra. Montserrat Mundi. Departament d’Interior

Sra. Mercè Rius. Departament de Territori i Sostenibilitat

Sr. Josep Solà. Departament de Cultura

Sra. Pilar Heras. Departament de Justícia

Sr. Joan Ramon Ruiz. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Sra. Montserrat Ribera. Departament d’Empresa i Coneixement

Sra. Teresa Masjuan. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Sra. Pilar Magrinyà. Departament de Salut

Sra. Neus Rams. Departament de Salut

Sr. David Elvira. Servei Català de la Salut

Sr. Xavier Llebaria. Departament de Salut

Sra. Iria Caamiña. Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut

 

Grup de treball - Ens locals

Funcions: Dinamitzen i impulsen  la implicació de les entitats

Membres del grup de treball:

Artacoz, Lucia. Agència de Salut Pública de Barcelona

Batlle, Pau. Diputació de Girona

Bieto, Mercè.  Secretaria de Salut Pública

Borrell, Carme. Agència de Salut Pública de Barcelona

Cabezas, Carmen. Secretaria de salut Publica

Canals, Àngels. Departament de Governació

Cerdà, Francesc Josep . Diputació de Lleida

Chamorro, Cati. Diputació de Barcelona

Colome, Núria. Associació Catalana de Municipis

Costa, Imma. Diputació de Tarragona

Farreny Justribó, Divina. Diputació de Lleida

Guix, Joan. Secretaria de salut Publica

Llebaria, Xavier. Secretaria de salut Publica

Macip, Santiago. Federació de Municipis de Catalunya

Malmusi, Davide. Ajuntament de Barcelona

Olivet, Miquel. Departament de Salut

Pérez, Cristina. Secretaria de Salut Pública

Pleguezuelos, Maribel. Federació de Municipis de Catalunya

Pons Berengueras, Josep Ma. Secretaria de salut Publica

Prunera, Josep Maria. Diputació de Tarragona

 

 

CONSELLS TERRITORIALS

Cada territori té unes característiques i unes necessitats particulars que s'han d'atendre amb la màxima consideració per la diversitat. La clau per desenvolupar projectes rellevants per a les persones és el coneixement dels condicionants de l'entorn en què viuen, i això només es pot dur a terme amb un equip divers de professionals implicats i amb coneixement de tots els àmbits.

Els Consells Territorials de Salut Pública són fonamentals per al desplegament de l'estratègia de Salut a Totes les Polítiques. Al llarg del primer trimestre de 2017 van quedar constituïts aquests òrgans a les demarcacions de Barcelona, Girona, Lleida, Catalunya Central, Tarragona,  Terres de l'Ebre i Alt Pirineu i Aran. En cadascun hi ha implicats responsables de la Generalitat, representants del món local, de l'acadèmic, del tercer sector, dels proveïdors de salut, del teixit associatiu i dels col·legis professionals. Amb les aportacions de tots ells s'assegura la capil·laritat necessària per obtenir una visió àmplia de les necessitats de la ciutadania i aportar-hi solucions.

 

COMISSIONS TÈCNIQUES

Les Comissions Tècniques de Salut a Totes les Polítiques emanen dels Consells Territorials de Salut Pública i se centren en problemàtiques concretes de cada demarcació. Les primeres trobades dels Consells Territorials es van concretar en 3 comissions per a cada territori, més 2 comissions de caràcter transversal. En conjunt, les Comissions Tècniques impliquen unes 800 persones a tot el territori que tracten assumptes relacionats amb l'envelliment (Barcelona, Girona, Alt Pirineu i Aran, Lleida i Terres de l'Ebre) , les addiccions (Catalunya Central, Alt Pirineu i Aran, Lleida) o les desigualtats i la vulnerabilitat (Tarragona).

 

Apliquen el PINSAP a través del treball intersectorial en xarxa, amb projectes de salut comunitària com ara COMSALUT. Comunitat i salut, treballant amb els ens locals i tot el teixit comunitari i els plans estratègics de ciutat i de salut.