• Imprimeix

Aquí sí: Test Salut

El Test Salut és un eix central del Pla interdepartamental de salut pública que té com a objectiu incorporar la visió de la salut en el disseny i l’avaluació de les polítiques públiques.

El Test Salut és una eina que facilita avançar cap a la salut en totes les polítiques; un enfocament de les polítiques públiques en tots els sectors que té en compte de forma sistemàtica les implicacions de les decisions sobre la salut, busca sinèrgies i evita efectes sanitaris nocius, per tal de millorar la salut de la població i l’equitat en matèria de salut. Health in all policies (HiAP). Framework for country action. OMS, gener 2014. )

Així doncs, l’aplicació del Test Salut ajuda a incorporar la perspectiva de la salut i de l’equitat en el disseny de les polítiques públiques, amb una metodologia que té les arrels en l’avaluació de l’impacte en la salut (AIS).

Mitjançant el Test Salut s’avalua, abans d’aprovar una política, l’impacte potencial en la salut que es derivarà d’implementar-la. Alhora, es concreten unes recomanacions per tal de maximitzar-ne els efectes potencials positius en la salut i de minimitzar-ne els efectes potencials negatius, tenint en compte els diferents grups de població.

L’Acord de Govern, aprovat el dia 14 d’octubre de 2014, sobre actuacions per a la identificació, el seguiment i l’abordatge dels determinants de salut en les polítiques públiques responsabilitat del Govern estableix el desenvolupament del Test Salut per identificar i avaluar l’impacte en l’estat de la salut de la població de les polítiques públiques i per dissenyar estratègies per a l’abordatge dels determinants de salut.

 

Procediment establert per portar a terme el Test Salut dintre del Govern

Data d'actualització:  07.09.2016