• Imprimeix

Impacte legislatiu

Aquestes són les lleis relacionades amb la promoció de la salut mitjançant l'activitat física i l'alimentació saludable que s'han aprovat des de l'inici del PAAS: 

 

Llei 18/2009 de Salut Pública de Catalunya

Aprovada l’any 2009 per unanimitat, inclou, entre les prestacions de salut pública, la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia i dels seus factors de risc, amb una atenció preferent per les que es desenvolupen en l'àmbit de la salut comunitària. Cita específicament la promoció i la protecció de la salut infantil i dels adolescents i la prevenció dels factors de risc en aquest àmbit, la promoció de l'activitat física i l'alimentació saludable, i també la prevenció dels factors de risc en aquest àmbit, així com la promoció, la protecció i el millorament de la salut laboral en les funcions i actuacions adscrites normativament al departament competent en matèria de salut.

Llei 17/2011 de Seguretat Alimentària i Nutrició

En el capítol VII aborda el tema de la nutrició, l’activitat física i la prevenció de l’obesitat, donant suport a l’estratègia NAOS. Inclou mesures per l’entorn escolar, tant sobre la docència en alimentació en els centres educatius, sobre el foment de la pràctica d’activitat física i esport (classes reglades i activitats extraescolars) i sobre com mantenir els centres educatius i escoles infantils com a espais protegits de publicitat.

Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre begudes ensucrades envasades

El capítol VIII crea un tribut propi de Catalunya, l'impost sobre les begudes ensucrades envasades. Aquest impost dóna compliment a la recomanació de l'Organització Mundial de la Salut, recollida en un informe de l'11 d'octubre de 2016, que insta a aprovar i impulsar mesures impositives que gravin les begudes ensucrades amb l'objectiu de reduir problemes com l'obesitat i la diabetis. L'impost té per objecte, doncs, gravar el consum de les begudes ensucrades envasades per raó dels efectes que té en la salut de la població.