• Imprimeix

Junts, creixem en Salut

La Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública defineix la salut pública com el conjunt organitzat d’actuacions dels poders públics i de la societat per protegir i promoure la salut de les persones, prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut pública.

La salut pública també s’ha d’entendre com la salut de la població, i depèn, en gran part, de factors estructurals i ambientals, com ara l’educació o la seguretat, però també de factors lligats als estils de vida, com el consum de tabac, l’activitat física o l’alimentació. 

Alguns dels principis informadors de l’ordenació i l’execució de les actuacions, les prestacions i els serveis en matèria de salut pública són: 

  • La informació i la comunicació àgil i transparent als ciutadans.
  • El respecte del dret a l’educació en matèria de salut pública.
  • El foment de la responsabilitat individual i col·lectiva i l’autocontrol en matèria de salut pública.
  • El foment de la formació i la competència dels professionals, de la recerca i de l’avaluació en l’àmbit de la salut pública.

 

Per assolir aquests objectius, la formació i la informació en salut pública són fonamentals.

La pràctica de la salut pública determina un espai de treball multidisciplinari. Per això, l’Agència de Salut Pública de Catalunya disposa d’equips multidisciplinaris, integrats per professionals de la salut i d’altres professions no sanitàries formats adequadament per exercir les competències professionals de la salut pública. La formació contínua ha de tenir un paper clau en el suport a les bones pràctiques en la prestació de serveis de salut pública.

La formació en salut pública es constitueix com un sistema que orienta, facilita i coordina el conjunt d’actuacions de formació en salut pública i que propicia la cooperació entre els organismes competents en matèria de formació i les administracions públiques, les universitats catalanes i els centres, els serveis i els establiments que acompleixen tasques de formació en salut pública, així com les corporacions professionals.

La informació sobre salut pública es constitueix com un sistema que ha d’establir mecanismes d’informació, publicitat i divulgació comprensibles, adequats, accessibles, coherents, coordinats, permanents i actualitzats sobre les qüestions més rellevants en matèria de salut pública amb la finalitat d’informar la ciutadania, les administracions i els professionals.

 

Junts, creixem en salut