• Imprimeix

L’Agència de Salut Pública de Catalunya edita les recomanacions per a la realització d’estudis de contactes de malalts amb tuberculosi a Catalunya, àrea d’actuació prioritària en el nostre entorn

La tuberculosi (TBC) és encara un problema de salut pública global que l’any 2015 ha afectat 10,5 milions de persones i ha provocat 1,8 milions de defuncions. Un 25% de la població mundial té infecció tuberculosa latent (ITL) i, d’aquest grup de població, es considera que un 5% desenvoluparà TBC durant els dos primers anys després de la infecció, i un altre 5% ho farà en algun moment de la seva vida.

L’estratègia mundial de l’Organització Mundial de la Salut de després de 2015 va encaminada a assolir una reducció del 90% en el nombre global de morts i del 80% en la taxa d’incidència de TBC per a l’any 2030, en comparació amb la de 2015, i l’eliminació de la TBC l’any 2050. L’eliminació de la TBC es defineix com a menys d’un cas de TBC amb bacil·loscòpia d’esput positiva per milió d’habitants i any. L’adaptació d’aquesta estratègia global a escala de país implica establir prioritats basant-se en l’epidemiologia de la malaltia i les característiques del sistema de salut local i, en aquest sentit, la investigació dels contactes dels malalts amb TBC constitueix una àrea d’actuació prioritària d’aquesta nova estratègia als països desenvolupats com el nostre amb baixa incidència de TBC.

A Catalunya, el declivi anual de la incidència de TBC observat en els darrers vuit anys encara és insuficient per assolir, a mitjà termini, els objectius d’aquesta estratègia al territori. La situació epidemiològica actual de la TBC suggereix ajustar les mesures de control a aquesta disminució de la malaltia, i desenvolupar noves estratègies efectives per augmentar el diagnòstic de la infecció tuberculosa i el compliment del tractament de la infecció tuberculosa latent (TITL) en les persones que presentin risc d’aparició de la malaltia, entre les quals hi ha els contactes dels casos de TBC activa.

Els contactes dels malalts de TBC pulmonar, en comparació amb la resta de la població que ha pogut estar exposada en algun moment a la TBC, presenten un risc superior d’infecció i també més risc de progressió d’infecció a malaltia tuberculosa. Per als contactes recentment  infectats, el risc de presentar TBC és màxim els primers anys.

En aquesta línia, la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública de l’ASPCAT ha elaborat el document Recomanacions per a la realització d’estudis de contactes de malalts amb tuberculosi a Catalunya per estimular l’ús d’un protocol eficient d’actuació en la investigació epidemiològica dels contactes dels malalts de TBC, comú a tot el territori. Aquest document s’adreça a tots aquells professionals sanitaris que treballen en la prevenció i el control de la TBC des dels diferents nivells assistencials, els serveis de salut pública i les institucions penitenciàries. En primer lloc, es tracten aspectes metodològics i la política d’actuació en la realització d’aquests estudis. A continuació, es revisa l’ús i la interpretació de les proves diagnòstiques per avaluar els contactes, i el tractament de la infecció tuberculosa latent. Finalment, es dedica un capítol a aspectes organitzatius en la realització d’aquests estudis, amb l’objectiu de millorar la coordinació entre els diferents agents implicats.

 

Evolució dels indicadors de procés en la realització  d’estudis de contactes dels casos de tuberculosi  (Catalunya, 2009-2015)

Data d'actualització:  16.12.2016