• Imprimeix

L’ASPCAT porta a terme un estudi de seroprevalença poblacional a Catalunya

La informació obtinguda permetrà avaluar programes de vacunació sistemàtica, assessorar en les polítiques de cribratge i conèixer la magnitud d’infecció per microorganismes d’interès en salut pública.

 

Aquest mes d’octubre, la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) inicia, en col·laboració amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, un estudi de seroprevalença que té per objectiu obtenir informació sobre la prevalença d’anticossos davant d’algunes malalties prevenibles per vacunació o d’importància per a la salut pública en la població catalana com són la infecció per hepatitis (A,B,C o E) o la infecció pel VIH.

 

Aquest tipus d’estudis són útils per avaluar els programes de vacunació sistemàtica, conèixer millor els efectes de la vacunació en la prevenció de malalties, entendre el comportament dels microorganismes presents a Catalunya, així com assessorar en les polítiques de cribratge.

 

A Catalunya, està previst recollir un total de 2.800 mostres d’homes i dones d’edats compreses entre 2 i 80 anys, en un total de 70 ABS del conjunt del territori, seleccionades a l’atzar. Les primeres 1.400 mostres s’emmarquen en un estudi estatal i, la segona meitat, es recolliran a Catalunya per tal de disposar de dades representatives de la població catalana. La persona participant haurà de respondre un breu qüestionari, signar un consentiment informat i se li recollirà una mostra de sang. S’ha elaborat un cartell informatiu de l’estudi per als centres d’atenció primària participants per promoure la inclusió de la població diana. S’analitzarà la prevalença d’anticossos en relació amb catorze patologies: poliomielitis, diftèria, tètanus, tos ferina, VIH, xarampió, rubèola, malaltia meningocòccica invasiva per serogrup C, hepatitis (A,B, C o E), varicel·la i parotiditis.

 

Els resultats obtinguts seran molt importants a nivell individual, així com poblacional per assessorar en les decisions de les polítiques de salut que cal portar a terme, entre les quals les vacunacions i els cribratges, que són aspectes clau en la prevenció de malalties i en la detecció precoç de problemes de salut de la població.

Data d'actualització:  09.10.2017