• Imprimeix

Sistema de Malalties de Declaració Obligatòria (MDO)

La vigilància epidemiològica consisteix en la recollida, l'anàlisi, la interpretació i la difusió de tota aquella informació relacionada amb l'aparició i l'extensió de malalties i els seus determinants, amb la finalitat d'aconseguir-ne el control efectiu.

El sistema de malalties de declaració obligatòria (MDO) gestiona la vigilància i el control del conjunt de malalties transmissibles que Catalunya ha decidit prioritzar en el marc de la vigilància europea i estatal.

L’any 2015 s’ha elaborat un nou Decret que adequa les malalties que han d’estar subjectes a vigilància d’acord amb la normativa europea. El Decret 203/2015, de 15 de setembre, pel qual es crea la Xarxa de Vigilància Epidemiològica i es regulen els sistemes de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics que ha entrat en vigor recentment especifica el nou llistat de MDO.

Decret : DECRET 203/2015, de 15 de setembre, pel qual es crea la Xarxa de Vigilància Epidemiològica i es regulen els sistemes de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics.

 

Mapes d’incidència de les MDO a Catalunya

La Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública ha impulsat la implementació d'eines gràfiques en forma de mapes (amb diferent desagregació territorial) per tal de representar la informació epidemiològica més rellevant que s'obté mitjançant l'activitat sistematitzada de la vigilància de les malalties de declaració obligatòria.

S'ha treballat en l'automatització de generació de dos tipus de mapes: un per representar les taxes d'incidència crues, amb tres gradients d'intensitat, i un altre de taxes d'incidència ajustades que representa la raó estandarditzada d'incidència (casos observats/casos esperats x 100) amb l’ interval de confiança (IC) del 95%. Els casos esperats es calculen d'acord amb la distribució de la població de Catalunya per grups d'edat. En funció del valor que pren l’ interval de confiança inferior i superior d'aquesta raó, la incidència es classifica com a: inferior a la normal, dins dels marges de la normalitat i superior a la normal.