• Imprimeix

Acreditació de la Medicina del Treball dels serveis de prevenció

L’àmbit de salut laboral de l’Agència de Salut Pública, com a autoritat sanitària competent, desenvolupa diferents tasques en relació amb la verificació de:

  • Els requisits tècnics i les condicions mínimes exigides per desenvolupar l’activitat sanitària dels serveis de prevenció, establerts al Reial decret 843/2011, de 17 de juny, per a l’aprovació sanitària prevista en el marc del procediment que regula el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció. Entre d’altres competències, es verifiquen els recursos humans necessaris (professionals sanitaris), recursos materials, acords de col·laboració, etc.
  • El manteniment de les condicions d’acreditació amb què es va autoritzar la realització de l’activitat sanitària.

Així mateix, com a autoritat sanitària competent rep:

  • Les comunicacions dels serveis de prevenció aliens de calendari i lloc en què s’han d’efectuar les activitats sanitàries, recollides en l’apartat 3 de l’article únic del Reial decret 901/2015, de 9 d’octubre.
  • Les notificacions dels serveis de prevenció propis de qualsevol modificació a la plantilla de personal sanitari, així com en el nombre d’empreses i treballadors als quals faci la vigilància de la salut, i les activitats sanitàries subcontractades.

Nota: L’autorització sanitària dels serveis sanitaris dels serveis de prevenció aliens i dels serveis de prevenció propis que incloguin activitat sanitària és objecte d’aprovació i registre pel Servei d'Ordenació Sanitària de la Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris del Departament de Salut, d’acord amb el Reial decret 1277/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris.