La utilització d’aigües procedents d’una depuradora, amb els tractaments addicionals que la facin adient per a determinats usos, és una pràctica que possibilita disposar de més recursos hídrics i reduir el consum d’aigua apta per al consum. Tanmateix, per tal que l’ús d’aigua regenerada no comporti un risc per a la salut de les persones, cal una gestió i un control correctes.

A Catalunya, la reutilització s’ha dut a terme des de fa molts anys, sobretot pel que fa al reg agrícola i al reg d’àrees recreatives (camps de golf i similars). El document publicat l’any 1994 sobre prevenció del risc sanitari derivat de la reutilització de les aigües residuals depurades com a aigües de reg, recull els consells necessaris per a una reutilització amb garanties sanitàries i els criteris de qualitat establerts en aquell moment. Actualment, les condicions bàsiques per a la utilització de les aigües depurades (usos admesos, criteris de qualitat i mesures de gestió), basats en aspectes de protecció de la salut i del medi, es regulen a la normativa vigent sobre la matèria.
Data d'actualització:  13.11.2013