A la xarxa sanitària de Catalunya es generen diàriament més de 96 tones de residus hospitalaris, dels quals la meitat són sanitaris. Qualsevol tipus de material generat per activitats d’atenció a la salut, ja siguin assistencials, preventives i/o d'investigació, es considera residu sanitari a partir del moment en què es rebutja.

La gestió dels residus basada en un alt nivell de protecció del medi ambient constitueix una prioritat arreu del món. Els residus sanitaris no en són una excepció, i perquè la gestió garanteixi la protecció de la salut i del medi ambient es requereix adoptar models de gestió avançada reconeguts internacionalment.

L’ASPCAT, a través dels seus professionals i serveis, s’encarrega de la vigilància i el control de les activitats de gestió intracentre, com ara la manipulació, la segregació, la classificació i l’emmagatzematge dels residus sanitaris.

Els centres i els establiments sanitaris sotmesos a vigilància i control són:

  • Hospitals
  • Centres d’atenció primària
  • Centres mèdics d’especialitats i polivalents
  • Laboratoris d’anàlisis clíniques i d’anatomia patològica
  • Laboratoris de recerca i biomedicina
  • Hospitals veterinaris
  • Centres de cirurgia menor ambulatòria
Data d'actualització:  13.11.2013