En l’àmbit de la protecció de la salut, determinades activitats d’empreses, establiments o serveis no poden realitzar-se sense que els seus responsables hagin comunicat prèviament les dades bàsiques del seu negoci a l’ASPCAT. En alguns casos, la normativa obliga a disposar d’una autorització sanitària abans de poder-les realitzar.

L’ASPCAT gestiona tres registres oficials: el Registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC), el Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides (ROESP) i el Registre de laboratoris de salut ambiental i alimentària (RLSAA). L’actualització dels registres o censos es fa a partir de les comunicacions d’inici d’activitat de les persones interessades o a conseqüència de les actuacions de vigilància i control oficials. És fonamental que sigui fiable per garantir una programació adequada dels controls oficials i per facilitar les actuacions en situacions d’emergència.

Hi ha altres tràmits que requereixen exclusivament una declaració dels seus responsables. La posada en el mercat de productes alimentaris, com els complements alimentosos o alguns aliments dietètics o l’ús de determinats ingredients en l’elaboració d’envasos, per exemple, han de ser comunicats a l’ASPCAT pels seus responsables.

Amb independència d’aquests procediments més simples, les diferents normatives sectorials determinen la necessitat de disposar d’una autorització prèvia. En aquests casos, els serveis d’inspecció comproven els compliment dels requisits legals abans de l’inici de les activitats.

L’ASPCAT s’ha sumat al procés de transformació de l’Administració pública promovent alternatives per agilitar les càrregues administratives per a les empreses i els ciutadans contribuint a facilitar les oportunitats de negoci de les activitats econòmiques de Catalunya.
Data d'actualització:  09.09.2016