S’entén per policia sanitària mortuòria (PSM) el conjunt d’activitats que exerceix l’Administració en la vigilància i el control sanitaris de cadàvers i restes cadavèriques, cementiris i serveis i empreses funeràries. Té com a objectiu principal promoure i salvaguardar la salut pública, per tal d’evitar riscos epidemiològics i ambientals.

L’ASPCAT desenvolupa les tasques següents:

  • Regular les pràctiques sanitàries sobre cadàvers i restes cadavèriques (tanatopràxia)
  • Control del trasllat de cadàvers i restes cadavèriques
  • Garantir les condicions higienicosanitàries dels cementiris
  • Garantir les condicions higienicosanitàries de les empreses i els serveis funeraris
Data d'actualització:  13.11.2013