Les piscines són espais importants d’esbarjo i d’activitats esportives, en els qual poden confluir un nombre significatiu de persones, entre les quals, infants i joves.

Per garantir que les condicions de les piscines no tinguin un efecte negatiu sobre la salut, la seguretat i el benestar dels usuaris, cal que els seus titulars vetllin pel manteniment d’unes correctes condicions higièniques i sanitàries de les instal·lacions i de la qualitat de l’aigua, mitjançant la implementació d’un pla d’autocontrol i d’un control oficial sobre la matèria.

Així mateix, la coresponsabilitat dels usuaris de les piscines possibilitarà la minimització dels riscos. En aquest sentit, els titulars de les piscines d’ús públic han d’establir unes normes de règim intern, que indiquen les pautes de comportament adreçades a la prevenció dels accidents i al manteniment de la higiene a les instal·lacions.

 

Data d'actualització:  20.11.2013