• Imprimeix

Recomanacions en cas de superació dels llindars establerts

Recomanacions amb nivells elevats de contaminació

 

La normativa estableix uns valors límit horaris, 8-horaris, diaris i anuals i, també, uns valors objectius de qualitat de l’aire en funció del contaminant, amb la finalitat de prevenir els efectes nocius de les substàncies contaminants per a la salut humana i el medi ambient. Els podeu consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Així mateix, la normativa estableix, per a l’ozó,  un llindar d’informació, a partir del qual una exposició de breu durada pot comportar un risc per a la salut dels grups de població especialment vulnerables; i, per a l’ozó i el NO2, uns llindars d’alerta, a partir dels quals una exposició de breu durada pot comportar un risc per a la salut que pot afectar el conjunt de la població.

 

Els nivells d’informació i d’alerta per al diòxid de nitrogen (NO2), partícules en suspensió (PM10) i ozó troposfèric a partir dels quals es recomanen mesures addicionals són:

 

NIVELLS D'INFORMACIÓ


NO2200 µg/m3  (valor límit horari)

PM10: 50 µg/m3  (valor límit diari)

Ozó: 180 µg/m3  (valor mitjà horari)

 

NIVELLS D'ALERTA


NO2400 µg/m3  (durant 3 hores consecutives)

PM10: 80 µg/m3  (valor límit diari)*

Ozó: 240 µg/m3  (valor mitjà horari)

 

(*) El valor del nivell d'alerta indicat amb asteric per a les partícules en suspensió no és normatiu, sinó que correspon al nivell a partir del qual l'Agència de Salut Pública de Catalunya considera que són aplicables les recomanacions amb nivells elevats de contaminació. 

En les situacions d’alts nivells de PM10 o del NO2, el Departament de Territori i Sostenibilitat activa avisos preventius o declaracions d’episodis ambientals en funció de les concentracions detectades. Així mateix davant concentracions elevades d’ozó troposfèric s'activen avisos de superacions dels llindars d’informació o d’alerta per aquest contaminant.

 

 

Data d'actualització:  14.02.2017