L’aire net és un requisit bàsic per a la salut humana i el benestar. Diverses activitats com les indústries, el transport o la producció d’energia, entre d’altres, poden produir emissió de contaminants a l’atmosfera.

Actualment, la contaminació atmosfèrica constitueix el principal risc ambiental per a la salut.

Document descarregable

Efectes sobre la salut dels principals contaminants de l'aire i recomanacions davant possibles superacions dels nivells establerts

Els principals contaminants de l’aire són les partícules en suspensió (PM), l’ozó troposfèric (O3) i els òxids de nitrogen (NOx).

Aquests contaminants, depenent de la seva concentració en l’aire i els factors de risc d’exposició de les persones, poden tenir efectes perjudicials per a la salut a curt i/o a llarg termini. Així, s’ha comprovat que la contaminació de l’aire incrementa els riscos de malalties respiratòries i cardiovasculars i de càncer de pulmó en la població. A més, l’any 2013 l’Agència Internacional de Recerca sobre el Càncer va concloure que la contaminació de l’aire exterior és carcinògena per als humans.

Més informació sobre els principals contaminants i els efectes sobre la salut

Els grups de persones més vulnerables als efectes dels contaminants atmosfèrics són les persones amb malalties cardíaques o de l’aparell respiratori, els nadons, els nens en edat preescolar i les dones embarassades.

Els nadons i els nens en edat preescolar són especialment vulnerables ja que presenten una alta freqüència respiratòria i metabòlica relativa al seu pes i que els seus sistemes pulmonar i immunològic són encara immadurs.

D’altra banda, algunes persones grans poden ser també vulnerables degut a la disminució de la funció dels òrgans amb l’edat.

Tanmateix, hi ha una sensibilitat individual a la contaminació atmosfèrica, per la qual cosa les persones sensibles no constitueixen un grup homogeni de la població i els símptomes poden variar segons la persona.

La normativa europea estableix uns valors límit horaris, semihoraris, 8-horaris, diaris i anuals i, també, uns valors objectius de qualitat de l’aire en funció del contaminant, amb la finalitat de prevenir els efectes nocius de les substàncies contaminants per a la salut humana i el medi ambient.

Així mateix, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) estableix uns valors guia de qualitat de l’aire per a determinats contaminants.

Els valors de referència dels principals contaminants són els següents:

 

DIÒXID DE NITROGEN (NO2)  

 • Valor límit horari
  UE: 200 µg/m3 (no es poden superar en més de 18 ocasions per any civil)
  OMS: 200 µg/m3
 • Valor límit anual
  UE: 40 µg/m3
  OMS: 40 µg/m3

 

PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ DE MENYS DE 10 MICRES (PM10)

 • Valor límit diari (24h)
  UE:50 µg/m(no es poden superar en més de 35 ocasions per any)
  OMS:50 µg/m3
 • Valor límit anual
  UE: 40 µg/m3
  OMS: 20 µg/m3

 

PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ DE MENYS DE 2,5 MICRES (PM2,5)

 • Valor límit diari (24h)
  UE: ----
  OMS:25 µg/m3
 • Valor límit anual
  UE: 25 µg/m3
  OMS: 10 µg/m3

 

OZÓ TROPOSFÈRIC

 • Valor objectiu per a la protecció de la salut humana (màxima diària de les mitjanes mòbils octohoràries)
  UE: 120 µg/m3
  OMS: 100 µg/m3

 

Per a més informació sobre la legislació, podeu consultar el web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

 

Així mateix, la normativa estableix, per a l’ozó,  un llindar d’informació, a partir del qual una exposició de breu durada pot comportar un risc per a la salut dels grups de població especialment vulnerables; i, per a l’ozó i el diòxid de nitrogen, uns llindars d’alerta, a partir dels quals una exposició de breu durada pot comportar un risc per a la salut que pot afectar el conjunt de la població.

S’estableixen uns nivells d’informació i alerta per als principals contaminants, a partir dels quals es recomana que la població adopti mesures de precaució per reduir la seva exposició davant d’elevats nivells de contaminants.

Per als contaminants que tenen establert un llindar d’informació (ozó) i/o un llindar d’alerta (ozó i diòxid de nitrogen) per la normativa, es mantenen aquests mateixos nivells

 

Nivells d'informació:

 • Diòxid de nitrogen (NO2)200 µg/m3  (valor límit horari)
 • Partícules en suspensió (PM10): 50 µg/m3  (valor límit diari)
 • Ozó: 180 µg/m3  (valor mitjà horari)

 

Nivells d'alerta:  

 • Diòxid de nitrogen (NO2)400 µg/m3  (durant 3 hores consecutives) 
 • Partícules en suspensió (PM10): 80 µg/m3  (valor límit diari)
 • Ozó: 240 µg/m3  (valor mitjà horari)

 

En les situacions d’alts nivells de PM10 o de NO2, el Departament de Territori i Sostenibilitat activa avisos preventius o declaracions d’episodis ambientals en funció de les concentracions detectades. Així mateix davant concentracions elevades d’ozó troposfèric s'activen avisos de superacions dels llindars d’informació o d’alerta per aquest contaminant.

Per tal de reduir l’exposició a la contaminació de l’aire, es poden adoptar diverses mesures de caràcter general relacionades amb l'activitat física, l'àmbit domèstic i la mobilitat. Així mateix, l'Agència de Salut Pública de Catalunya fa unes recomanacions concretes a la ciutadania en cas de superació dels llindars d’informació i d’alerta.

Recomanacions generals

Recomanacions amb nivells elevats de contaminació

 

Altres contaminants de l'aire que cal conèixer són el diòxid de sofre (SO2), el benzè, els hidrocarburs aromàtics policíclics, el monòxid de carboni els metalls tòxics, l'arsènic, el cadmi, el níquel, el plom, el sulfur d'hidrogen, el clor i el clorur d'hidrogen.

Més informació sobre aquests contaminants i els efectes sobre la salut

Data d'actualització:  14.02.2017