L'aigua és un recurs fonamental per a la vida i la salut de les persones, però sense un tractament i una protecció adequades, pot arribar a ser una font de transmissió de microorganismes o substàncies que poden ser perjudicials per a la salut. Diversos contaminants poden arribar a les aigües subterrànies i superficials a conseqüència de l'activitat humana, ja sigui industrial, agrícola, ramadera o domèstica. Per tal d’evitar que puguin arribar a les nostres aixetes, cal que els sistemes de subministrament d’aigua de consum asseguri un tractament adequat i garanteixin unes condicions sanitàries determinades.

Cal una actuació coordinada de totes les parts interessades en el subministrament d’aigua a la població, les entitats gestores del subministrament, els ajuntaments i el Departament de Salut, que són els tres estaments als quals la legislació vigent dóna competències en matèria d’aigües de consum.

Així, tal com preveu el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, els municipis tenen la responsabilitat de garantir que l’aigua subministrada en el seu àmbit territorial sigui apta per al consum en el punt de lliurament al consumidor i els correspon l’autocontrol de la qualitat i el control en l’aixeta de l’aigua que consumeix la població al seu municipi quan la gestió de l’abastament sigui directa. En cas que la gestió sigui indirecta, l’autocontrol de la qualitat de l’aigua és responsabilitat dels gestors, cadascun en la seva part de l’abastament. L’autoritat sanitària té la responsabilitat de dur a terme la vigilància sanitària de l’aigua subministrada, vetllant perquè es facin inspeccions sanitàries periòdiques de l’abastament. Les accions de l’Administració sanitària es fan d’acord amb el Programa de vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya, i també per donar resposta als objectius de salut previstos en el Pla de salut de Catalunya 2011-2015.

Les accions de l’Administració sanitària es fan d’acord amb el Programa de vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya, i també per donar resposta als objectius de salut previstos en el Pla de salut de Catalunya 2016-2020

Data d'actualització:  10.12.2018