• Imprimeix

Salut als barris

L'any 2004 el Govern de Catalunya va aprovar la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial, per donar resposta a la rehabilitació integral dels barris que presentaven problemàtiques específiques.

El Departament de Salut, a finals del 2005, a través del Programa "Salut als barris", va concretar la prioritat d'actuar en aquests territoris beneficiats per la Llei de barris. L'objectiu era, i és, introduir la salut com un dels principals elements per a la millora de les condicions de vida i benestar de les persones del barri.

Un procés transversal i interdisciplinari

Aquesta actuació específica s'entén com un procés transversal i interdisciplinari en què els agents de salut territorials col·laboren a implementar accions de caire comunitari. D'aquesta manera, l'Administració autonòmica i els ens locals actuen sobre els determinants que provoquen les desigualtats en salut i treballen per millorar la salut de la població del barri.

Un dels objectius del programa és contribuir a reduir les desigualtats socials en salut de la població d'aquests barris respecte a la salut de la població catalana. Per això, es duu a terme una anàlisi de les necessitats de salut amb la participació dels diferents agents del territori a través de grups nominals (grups de consens) i es prioritzen les accions posteriorment.

Els barris on s'està duent a terme el diagnòstic pateixen diferents processos de risc que generen desigualtats. Aquests processos de risc estan relacionats amb polítiques socials, condicions de vida precàries i amb els eixos de desigualtats socials (gènere, classe social, procedència i edat) i es concreten en hàbits i estils de vida particulars de les persones. Conèixer els processos de risc permet incorporar al programa "Salut als barris" accions amb l'objectiu de reduir desigualtats en salut.

Durant el procés de construcció del programa "Salut als barris" es promouen dinàmiques de participació i de treball en xarxa de base territorial en totes les fases: des de l'anàlisi i detecció de les necessitats fins al fet de prioritzar les accions. Finalment, aquest procés suposa el repartiment d'accions corresponent segons les àrees de governabilitat que han de permetre la planificació del programa específic per a cada barri.

El programa és transversal i afecta totes les àrees d'actuació del Departament de Salut, perquè la generació de desigualtats i, per tant, l'abordatge, ocorren en tots els àmbits de la salut. El programa s'adreça a uns determinats col·lectius o “grups d'acció preferent”, aporta uns recursos específics de manrea intensiva a l'àmbit territorial i es dota d'un sistema continuat d'anàlisi i avaluació per tal de validar-ne els resultats.

ÀreaQ (entitat de l'àmbit del coneixement que agrupa diversos professionals de les ciències socials i de la salut per dur a terme processos d'avaluació, recerca qualitativa i acompanyament metodològic per a Administracions públiques i entitats de caràcter privat) assessora metodològicament el programa pel que fa al diagnòstic qualitatiu de les necessitats del barri.