• Imprimeix

Qüestionari d'autoavalaució per a ens locals en relació amb l’envelliment actiu

 

Els ens locals tenen un paper cabdal en la promoció de l'envelliment actiu. Per tal de facilitar idees que ajudin en la implementació d’accions i programes en relació amb aquest tema, s’ha elaborat aquest qüestionari com una adaptació del document de l’OMS.

 

Què és aquest qüestionari?
  • Una adaptació de la llista de control de l’OMS Checklist of Essential Features of Age-friendly Cities. WHO/FCH/ALC/2007. World Health Organization. 2007
  • Una proposta d’idees per ajudar a promoure l’envelliment actiu des dels ens locals
  • Una eina d’autoavaluació
  • Un instrument per ajudar a definir prioritats entre les possibles àrees de millora
  • Un instrument per fer un seguiment de la implementació d’accions en funció de cada una de les 8 línies estratègiques definides per l’OMS per promoure l’envelliment actiu

 

Què no és aquest qüestionari?
  • Una enquesta
  • Un instrument de comparació entre diferents ens locals

 

Com heu d'utilitzar aquest qüestionari?

Aquest document s’estructura en 8 taules, una per a cada línia estratègica, seguint el model del qüestionari de l’OMS. Permet conèixer les fortaleses, així com possibles àrees de millora per tal d’aconseguir una ciutat o poble amics de les persones grans.

En concordança amb el contingut d’aquest qüestionari, trobareu, adjunt, el document Idees per viure més i millor (PDF, 1.44 MB), destinat al col·lectiu  de persones grans, que té per objectiu facilitar l’accés a iniciatives participatives en l’àmbit de la promoció de l’envelliment actiu i saludable.

 

Cal tenir en compte que aquest qüestionari no emmagatzema les dades introduides, pel que cal omplirlo integrament i fer l'enviament en el mateix moment.

En el cas de no poder complimentar el qüestionari en la seva totalitat li recomanem que l'imprimeixi fent servir l'enllaç que trobarà a continuació. Imprimir formulari

 
Termini de consulta

Si us és possible, cal que retorneu la resposta al qüestionari en un termini màxim de dos mesos.

Dades de l'ajuntament (Tots els camps són obligatoris)
Ajuntament:
Comarca:
Nombre d'habitants:
Correu electrònic de contacte:
Línia estratègica 1. Suport social i participació

Afavorir l’accessibilitat de les persones grans a les activitats socials és fonamental per millorar la salut mitjançant el suport social i la participació.

Suport social i participació. Grau d’assoliment de les accions que afavoreixen l’accessibilitat a les activitats socials
En relació amb les seus
No
Parcialment
Són properes o fàcilment accessibles amb transport públic (econòmic/gratuït i adaptat)
Estan adaptades a les característiques físiques de les persones grans (fins i tot si van amb crosses o amb cadira de rodes, de manera que sigui fàcil anar-hi sol)
S'hi ofereixen programes de voluntariat per acompanyar a les persones grans a les activitats
En relació amb les activitats
Se’n fa difusió amb documents adaptats (lletra gran, fàcilment llegibles) que incloguin informació sobre l’accessibilitat (transport, llocs d’accés a l’edifici)
S’adapten els horaris a la quotidianitat de les persones grans (en horari diürn, respectant horaris d’àpats, quan hi hagi transport públic)
En municipis grans, es programen les accions en diferents seus per millorar la proximitat i facilitar-hi l’accés
Es disposa d’assistència mèdica
Resultat0 punts
Comentari

Espai destinat a fer les aportacions, els aclariments o suggeriments que cregueu convenients en relació amb aquesta línia estratègica.

Línia estratègica 2. Entorn

Le accions que afavoreixen la qualitat i la seguretat dels entorns milloren la salut de les persones grans perquè els faciliten la seva mobilitat i, en conseqüència, la seva integració social.

Entorn. Grau d’assoliment de les accions que afavoreixen la qualitat i seguretat dels entorns tant interiors com exteriors i faciliten la mobilitat de les persones grans
En relació amb la utilització dels espais públics
No
Parcialment
Es disposa de parcs urbans i espais verds accessibles i propers als llocs de residència?
Estan equipats tant els parcs i les zones verdes com les vies urbanes amb seients suficients?
Es mantenen nets els espais públics?
Estan equipades les voreres amb ferm antilliscant?
Es mantenen les voreres netes i lliures d’obstacles (motos, bicicletes, tanques, terrasses d’hostaleria,...)?
Els carrils bici estan situats en les vies urbanes, és a dir, fora de les voreres?
En cas de carrils bici són a les voreres, hi ha amplada suficient perquè puguin passar els vianants?
Es mantenen ben il·luminats els carrers, especialment en zones amb obres o amb obstacles?
En relació amb els passos de vianants, estan ben senyalitzats? Són accessibles per a persones amb diferents tipus de discapacitat (cadira de rodes, crosses, senyals acústics...)
En els passos de vianants senyalitzats, el temps de pas s’adequa a la velocitat de marxa de les persones grans?
Hi ha espais per seure per evitar que les persones grans facin cues dempeus?
Hi ha taulells i/o taquilles específics per evitar que les persones grans facin llargues cues dempeus?
Estan equipats els espais urbans amb serveis públics (WC) suficients, accessibles, nets i ben senyalitzats?
Resultat0 punts
Comentari

Espai destinat a fer les aportacions, els aclariments o suggeriments que cregueu convenients en relació amb aquesta línia estratègica

Línia estratègica 3. Ocupació

Les accions que promouen la qualitat de la vida laboral i familiar i una bona transició cap a la jubilació milloren la salut de les persones grans en l’àmbit laboral.

Ocupació. Grau d’assoliment de les accions que estimulen la participació dels treballadors de més edat en l’àmbit ocupacional, promouen la qualitat de vida laboral i faciliten una bona transició cap a la jubilació
 
No
Parcialment
Estan adaptats els llocs de treball a les característiques dels treballadors de més edat tenint en compte els riscos, la seguretat la higiene, l’ergonomia i la psicosociologia (els torns i flexibilitat horària)?
Es promou l’ocupabilitat de la població de 50 anys i més que no treballa?
S’inclouen entre les activitats de formació continuada aspectes específics per als treballadors de més edat, adaptats a les seves necessitats?
Es fomenta entre les empreses municipals l’adopció de pràctiques com la utilització dels treballadors de més edat com a mentors dels més joves o la conformació d’equips de treball d’edats plurals?
Es propicien esquemes de treball a temps parcial per als treballadors que s’apropen a les edats de jubilació, d’acord amb els principis de voluntarietat i flexibilitat, que facin possible compatibilitzar el salari i lapensió?
Es promou i es dóna suport a les persones grans emprenedores que volen incorporar-se al mercat laboral de forma autònoma?
Es presta atenció específica a la detecció de factors de risc i al tractament precoçde les patologies cròniques que poden incidir negativament en la qualitat de vida dels treballadors i més edat?
Resultat0 punts
Comentari

Espai destinat a fer les aportacions, els aclariments o suggeriments que cregueu convenients en relació a aquesta línia estratègica.

Línia estratègica 4. Formació i aprenentatge

Les accions que afavoreixen la formació i l’aprenentatge de les persones grans milloren la seva salut física i mental.

Formació i aprenentatge. Grau d’assoliment de les accions per oferir recursos educatius a les persones grans
 
No
Parcialment
Es potencia l’alfabetització i la millora de la formació de les persones que tenen un nivell d’estudis reglats més baix?
Es facilita l’accés a les noves tecnologies de la informació i la comunicació a les persones grans, especialment a aquelles que viuen soles, les de nivells socioeconòmics més baixos o que formen part de minories?
Es promou l’educació per a la salut en diferents àmbits (estils de vida, disponibilitat de serveis i recursos sanitaris…)?
Es promouen els recursos educatius formals i informals per a les persones grans, especialment les aules d’extensió universitària (aules per a la gent gran?
Es potencia el paper de les persones grans com a formadores i generadores de continguts formatius, aprofitant-ne el bagatge de coneixements acumulats i l’experiència vital?
Es promou l’establiment de xarxes, grups i plataformes virtuals com a eines d’aprenentatge entre les persones grans?
Es compta amb persones grans per dissenyar i implementar projectes de formació adreçats a persones grans?
Resultat0 punts
Comentari

Espai destinat a fer les aportacions, els aclariments o suggeriments que cregueu convenients en relació a aquesta línia estratègica.

Línia estratègica 5. Alimentació, activitat física i salut mental

Les accions que afavoreixen els hàbits saludables, concretament l’activitat física i l’alimentació quotidiana, milloren la salut i la qualitat de vida de les persones grans.

Alimentació, activitat física i salut mental. Grau d’assoliment de les accions que promouen l’alimentació i l’activitat física saludables i la salut mental de les persones grans
 
No
Parcialment
S’informa les persones grans sobre les especificitats de l’alimentació i l’activitat física en funció de l’edat?
Es difon entre les persones grans (casals, atenció primària, centres cívics…) els recursos locals disponibles en relació amb l’alimentació i l’activitat física?
Es promou el desenvolupament en l'àmbit local d’infraestructures i espais adequats per a la pràctica d’exercici?
Els entorns urbans estan adaptats a les característiques de les persones grans per afavorir la pràctica d’activitat física quotidiana?
Es programen activitats físiques assequibles i adaptades a les persones grans?
Es fa difusió i es dóna visibilitat a les accions programades a través de canals accessibles a les persones grans?
S’emprenen actuacions (trobades/tallers intergeneracionals presencials o/i interactius) pel manteniment de l’hàmbit de cuinar potenciant la transmissió de coneixements de les persones grans?
Es promouen accions de formació (tallers, materials,..) per potenciar la figura del cuidador com a agent de salut en la detecció de possibles canvis evolutius i promoció de conductes saludables?
S’emprenen actuacions per millorar la detecció i el tractament de les persones grans que realitzen poca activitat física o presenten trastorns mentals o nutricionals?
Es col·labora amb els serveis socials i assistencials en la programació d’activitats vinculades a la salut mental de les persones grans?
Es promouen actuacions destinades a la prevenció de trastorns físics i mentals dels cuidadors informals?
Resultat0 punts
Comentari

Espai destinat a fer les aportacions, els aclariments o suggeriments que cregueu convenients en relació a aquesta línia estratègica.

Línia estratègica 6. Prevenció de lesions no intencionades

Les accions per prevenir els maltractaments i els consums no saludables (tabac i abús d’alcohol) entre les persones grans els ajuden a mantenir la salut i la qualitat de vida.

Prevenció de lesions no intencionades. Grau d’assoliment de les accions per disminuir el risc de lesions no intencionades de les persones grans
 
No
Parcialment
Es difonen entre les persones grans missatges per augmentar la seguretat en els habitatges (per exemple, baranes, agafadors de bany, elements per retirar catifes, etc.)?
Es difonen entre les persones grans missatges per augmentar la seguretat dels vianants d’edat avançada?
Es difonen entre les persones grans missatges per augmentar la seguretat dels conductors de vehicles de motor d’edat avançada?
Es proporciona informació oral i/o escrita sobre les actuacions de reducció del risc de caiguda als col·lectius més propensos?
Es fomenten activitats per mantenir o augmentar la força muscular i l’equilibri entre les persones grans?
Resultat0 punts
Comentari

Espai destinat a fer les aportacions, els aclariments o suggeriments que cregueu convenients en relació a aquesta línia estratègica.

Línia estratègica 7. Prevenció de riscos

Les accions que adeqüen el funcionament dels serveis de salut a les necessitats específiques de les persones grans els ajuden a millorar el nivell de salut i la qualitat de vida.

Prevenció de riscos. Grau d’assoliment de les accions per prevenir maltractaent i consums no saludables (tabac i alcohol) entre les persones grans
 
No
Parcialment
S’han establert accions per sensibilitzar i informar la població en general i les persones grans en particular sobre els maltractaments; com identificar-los, la seva naturalesa, les conseqüències, i les accions que cal dur a terme per tal de posar-hi fi o evitar-los?
S’han establert accions per potenciar la formació dels professionals sanitaris i dels serveis socials així com la dels cuidadors (formals i informals) de persones grans amb relació als maltractaments?
S’han establert protocols per millorar la detecció de casos i la coordinació entre els serveis socials, de salut, policials i judicials?
Es realitzen accions per promoure l’abandonament del tabac i del consum excessiu d’alcohol en totes les franges d’edat?
En relació amb la prevenció de riscos, es té constància actualitzada dels recursos disponibles en l'àrea d’influència pròpia?
Resultat0 punts
Comentari

Espai destinat a fer les aportacions, els aclariments o suggeriments que cregueu convenients en relació a aquesta línia estratègica.

Línia estratègica 8. Serveis de salut

Les accions que adeqüen el funcionament dels serveis de salut a les necessitats específiques de les persones grans els ajuden a millorar el nivell de salut i la qualitat de vida.

Serveis de salut. Grau d’assoliment de les accions per adequar el funcionament dels serveis de salut a les necessitats de les persones grans.
 
No
Parcialment
Hi ha programes o convenis per millorar l’accés de les persones grans més fràgils i les que tenen un nivell socioeconòmic més baix als serveis de salut?
S’organitzen activitats preventives destinades a les persones grans i/o es dóna suport a les que es puguin promoure des d’altres àmbits?
Es proporciona formació als professionals que tracten amb persones grans sobre les especificitats en l’atenció d’aquest col·lectiu?
Es potencia la coordinació entre les xarxes de serveis socials i serveis sanitaris?
Es difon sistemàticament entre les persones grans informació actualitzada dels recursos sanitaris i socials disponibles?
Resultat0 punts
Comentari

Espai destinat a fer les aportacions, els aclariments o suggeriments que cregueu convenients en relació a aquesta línia estratègica.

Puntuació total: 0 punts